INCOTERMS 2020

Međunarodni trgovinski termini (International Commercial Terms – INCOTERMS) su pravila koja donosi Međunarodna trgovinska komora sa sjedištem u Parizu, sa ciljem da privrednicima olakša ugovaranje prodaje robe. Korištenje INCOTERMS pravila nije obavezno u trgovini ali je veoma poželjno jer tačno definišu prava i obaveze kupca i prodavca. Određuju kada odgovornosti i rizik za robu prelazi sa prodavca na kupca. Korisnici ovih pravila mogu korišteno INCOTERMS pravilo izmjenjivati ili dopunjavati svojevoljno ali sve te promjene se moraju u ugovorima ili aneksima ugovora tačno precizirati. Mogu se koristiti i starija INCOTERMS pravila 2010, 2000 itd. tako da nije obavezujuće da se koristi najnoviji INCOTERMS 2020. Pravilno ugovorena klauzula INCOTERMS-a mora sadržavati slijedeće:

  • Troslovna skraćenica (EXW,FCA…)
  • Mjesto isporuke
  • Tačka isporuke unutar mjesta isporuke
  • Poziv na Incoterms
  • Godina izdanja korištenog Incoterms-a

Primjer:

  • CPT
  • Banja Luka (BiH – 78000)
  • GMTEL LOGISTICS d.o.o., Knjaza Miloša 32
  • Incoterms
  • 2020

EXW – Ex Works (Franko fabrika)

Ex WORKS (EXW) označava da prodavac završava isporuku kupcu kada mu je stavi na raspolaganje u objektu prodavca ili na drugo naznačeno mesto (radionice, fabrika, skladište itd.) te tada odgovornost za pošiljku preazi sa prodavca na kupca. Prodavac ne mora da utovari robu na dostavno vozilo, niti da uradi izvozno carinjenje, ukoliko je primenljivo ali mora da pomogne kupcu u pribavljanju svih potrebnih dokumenata, certifikata i dozvola koje su potrebne za izvozno carinjenje, a sve to na račun kupca. Prodavac može da utovari robu na prevozno sredstvo ali ima pravo naplatiti troškove utovara kupcu.

FCA – Free Carrier (Franko prevoznik)

FREE CARRIER (FCA) znači da prodavac isporučuje robu kupcu kada je natovari na prevozno sredstvo, u dogovorenom mjestu, angažovano od strane kupca, tada prelazi i odgovornost za pošiljku sa prodavca na kupca.

Prodavac je dužan da pribavi svu potrebnu dokumentaciju, certifikate i dozvole za izvozno carinjenje o svom trošku i da pokrije troškove izvoznog carinjenja.

CPT – Carriage Paid To (Prevoz plaćen do)

CARRIAGE PAID TO (CPT) označava da prodavac isporučuje robu kupcu predajući je prevozniku kojeg je ugovorio prodavac te u tom trenutku sav rizik za robu prelazi sa prodavca na kupca. Prodavac to može učiniti tako što će prevozniku dati fizičko vlasništvo nad robom na način i na mjestu adekvatnom za prevozno sredstvo u fabrici ili skladištu. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići uopšte do odredišnog mjesta u dobrom stanju i u navedenoj količini.  To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu tako što je on preda prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od mesta isporuke do dogovorenog odredišta.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (Prevoz i osiguranje plaćeni do)

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) označava da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca predajući je prevozniku koji je ugovoren od strane prodavca.  Prodavac to može učiniti tako što će prevozniku dati fizičko vlasništvo nad robom na način i na mjestu adekvatnom za prevozno sredstvo. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići uopšte do odredišnog mjesta u dobrom stanju i u navedenoj količini.  To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu tako što ih on preda prevozniku; prodavac mora ugovoriti prevoz robe od mjesta isporuke do dogovorenog odredišta i platiti polisu osiguranja robe. U slučaju nedostatka robe ili oštećenje iste kupac kontaktira osiguranje koje je prodavac zaključio te se isplata štete vrši na račun kupca.

DPU – Delivered at Place Unloaded (Isporučeno i istovareno na destinaciji)

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) je novo pravilo koje je uspostavljeno u INCOTERMS 2020 (zamijenilo DAT) označava da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada je roba dostavljena na odredište, istovarena i stavljena na raspolaganje kupcu.  Prodavac snosi sve rizike koji se odnose na isporuku i istovar robe na mesto odredišta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isto.  DPU je jedino pravilo Incoterms-a koje zahteva od prodavca da istovari robu na odredištu. Prodavac bi stoga trebalo da organizuje istovar na naznačenom mestu.  Ukoliko se dogovori ovo pravilo, a prodavac ne može da organizuje istovar robe, istovar može organizovati kupac te ćet roškove istovara naplatiti od prodavca. U ovom slučaju takođe rizik za robu prelazi sa prodavca na kupca tek kada se roba istovari i stavi na raspolaganje kupcu.

DAP – Delivered At Place (Isporučeno na destinaciju)

DELIVERED AT PLACE (DAP) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mjestu ili do dogovorenog mjesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno. Prodavac snosi sve rizike koji su povezani sa dopremanjem robe do definisanog odredišta ili do dogovorenog mjesta u okviru odredišta. Prodavac je dužan da pribavi sve potrebne dokumente, certifikate za robu i da je izvozno ocarini te dostavi kupcu. Kupac je dužan da organizuje uvozno carinjenje te plati troškove uvoznog carinjenja i carinskih i poreskih dažbina.

DDP – Delivered Duty Paid (Isporučeno i ocarinjeno) i DDP excl. VAT (poreske dažbine nisu uključene)

DELIVERED DUTY PAID (DDP) označava da prodavac završava isporuku kada se roba uvozno ocarini, plate sve carinske i poreske dažbine te prevozno sredstvu dođe na dogovoreno mjesto isporuke. Dolaskom vozila na mjesto isporuke rizik prelazi sa prodavca na kupca. Prodavac je dužan da pokrije sve troškove uvoznog carinjenje i da plati poreske i carinske dažbine za robu, ukoliko one postoje. Prodavac snosi sve rizike koji su povezani sa dopremanjem robe do mjesta odredišta ili do dogovorenog mjesta u okviru mjesta odredišta. Ovo pravilo je najskuplje za prodavca, a najjeftinije za kupca. DDP pravilo jednči sa FIS (Free in store) pravilo koje se isto koristi u međunarodnoj trgovini, a nije iz INCOTERMS skupa pravila.

Sada se najčešće koristi pravilo DDP excl. VAT što znači da je samo poreske dažbine dužan platiti kupac. Kupac ima pravo povrata PDV u svojoj državi, a ukoliko porez plati prodavac on nema pravo povrata poreza. Tako da se izvorni DDP skoro više i ne koristi.

Pravila za pomorski i riječni transport

FAS – Free Alongside Ship (Franko uz bok broda)

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada se roba stavi uz bok plovila (npr. na kej ili baržu) naznačenog od strane kupca u naznačenoj luci isporuke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba nađe uz bok broda i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

FOB – Free on Board (Franko brod)

FREE ON BOARD (FOB) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu koje je odredio kupac u naznačenoj luci isporuke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba ukrca na plovilo i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

CFR – Cost and Freight (Cijena sa transportom)

COST AND FREIGHT (CFR) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada se roba nađe na plovilu, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe bez obzira da li je roba stigla uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini.  U CFR-u, prodavac je dužan da plati troškove transporta i ne duguje kupcu da osigura transport. Kupcu bi se, dakle, savetovalo da obezbedi pokriće za sebe. Ovo pravilo se može poistovijetiti sa CPT u drumskom transportu!

CIF – Cost Insurance and Freight (Cijena sa osiguranjem i transportom)

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) znači da prodavac isporučuje robu na plovilo ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada se roba nađe na plovilu, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe bez obzira da li je roba stigla uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini. Prodavac je dužan da plati transport i da zaključi polisu osiguranja sa porkićem minimum ICC ”C”. U slučaju manjkovosti na robe kupac kontaktira osiguranje koje sa kojim je prodavac zaključio polisu te odštetu dobija kupac na svoj račun.